Положения / Ережелер

Бұйрық / Приказ

Бұйрық

Байқау кеңесі туралы ереже

Байкау кеңесін шақыру және отырыс өткізу туралы ереже

Положение о наблюдательном совете

Положение о правилах созыва и проведения заседаний НС 

Положение о секретаре НС