Бұйрықтар (Қорытынды аттестация)

Қорытынды мемлекеттік аттестатциялау өткізу туралы